Postanowienia ogólne  

§1

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz osób korzystających z Serwisu  w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Organizator.
 2. Organizator zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania  danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami  obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności w:  Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu realizacji Usługi.  
 4. Dane osobowe zgromadzone w Serwisie mogą być także wykorzystywane w celu  informowania Użytkowników o Serwisie i świadczonych przez niego usługach. 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących  Użytkownika lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o  odpowiednią podstawę prawną tylko i wyłącznie jeżeli jest to zgodne z przepisami  obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Poza przypadkami  wskazanymi powyżej informacje dotyczące Użytkownika lub osoby korzystającej z  Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika lub osoby  korzystającej z Serwisu.  
 6. W ramach realizacji Usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników:
  1. Nazwisko i imię lub nazwa firmy Użytkownika; 
  2. Numer ewidencyjny NIP;
  3. Miejsce zamieszkania Użytkownika lub siedziba Użytkownika;
  4. Adres poczty elektronicznej Użytkownika;
  5. Numer telefonu kontaktowego posiadanego przez Użytkownika.  
 7. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny,  jednak jest konieczne do realizacji Usługi. Dane są udostępniane przez Użytkownika na  etapie jego rejestracji w Serwisie oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji  danych.  
 8. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Infolab Sp. z o. o o zmianie  udostępnionych przez siebie danych osobowych. W wypadku braku powiadomienia o  zmianie danych osobowych w terminie 3 dni od daty zaistnienia ich zmiany,  dotychczasowe dane Użytkownika uważa się za aktualne.  
 9. Organizator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika lub inną osobę fizyczną z Serwisem w logach systemowych serwisu pojawia się informacja o numerze  (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z  którego Użytkownik lub inna osoba fizyczna łączy się z Serwisem. Organizator informuje,  że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju  urządzenia końcowego Użytkownika oraz innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu,  a także czasu połączenia ww. osób z serwisem. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji  statystycznych.  
 10. Organizator wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z  korzystaniem z usługi przez Użytkownika lub inną osobę fizyczną. Pliki typu cookies  umożliwiają:  
  1. Dostosowanie usługi do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających  z usługi;  
  2. Tworzenie statystyk oglądalności podstron ww. Serwisu.  
 11. Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające  bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w  szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z  naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub  zniszczeniu.  
 12. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich  poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich  usunięcia. W tym celu należy wysłać oświadczenie korekty lub wycofania danych na adres: Infolab Sp. z o.o. ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy; lub mailowy: biuro@tachospeed.pl, lub zadzwonić pod  numer telefonu 32 70 70 400. W/W oświadczenie musi zawierać dokładne dane, które Użytkownik chciałby skorygować lub wycofać, powinno również być podpisane przez osobę właściwą do złożenia takiego oświadczenia. 
 13. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usługi Organizator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:  
  1. Rozliczenia usługi lub dochodzenia roszczeń z tego tytułu; 
  2. Stwierdzenia, czy korzystanie przez Użytkownika z Usługi było zgodne z  Regulaminem oraz przepisami prawa i wyjaśnienia okoliczności ewentualnego  niedozwolonego korzystania z tej usługi; 
  3. Dostarczenia Użytkownikowi materiałów stanowiących reklamę lub promocję Serwisu (w przypadku posiadania przez Organizatora ważnej zgody na  dokonywanie powyższych czynności).  
 14. Infolab Sp. z o.o ma prawo publikować na swojej stronie internetowej informacje obejmujące nazwy oraz logotypy firmy korzystających z Oprogramowania Tachospeed Online, z tym zastrzeżeniem, że Infolab Sp. z o.o zobowiązuje się do usunięcia tych informacji na indywidualne żądanie Użytkownika,  którego informacje te dotyczą.  
 15. Infolab Sp. z o.o ma prawo wykorzystywać wybrane dane gromadzone przez Użytkowników z wykorzystaniem Oprogramowania Tachospeed Online (w  tym m.in. ilości kierowców, pojazdów, naruszenia czy wygenerowane raporty) – do własnych analiz, których celem jest  zapewnienie rozwoju funkcjonalności Oprogramowania Tachospeed Online. Dane te mogą być publikowane  przez  Infolab Sp. z o.o, lecz wyłącznie w ramach zbiorczych podsumowań, w sposób nie indywidualizujący poszczególnych Użytkowników.