Regulamin udostępnienia Oprogramowania Tachospeed Online. 

§1 – Postanowienia ogólne  

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Infolab Narloch Sp. z o.o, usługi polegającej  na udostępnianiu Użytkownikom – na okres abonamentu – oprogramowania  Tachospeed Online do analizy czasu pracy kierowców oraz udzielaniu w tym okresie pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego oprogramowania.  
 2. Korzystanie z Oprogramowania Tachospeed Online i  Serwisu uwarunkowane jest zaakceptowaniem przez Użytkownika warunków niniejszego regulaminu oraz respektowaniem z jego strony obowiązujących  przepisów prawa.  
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca  2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z  późn. zm. – dalej Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).  

§2 – Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia usługi;  
 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Infolab Narloch Sp. z o.o w  godzinach urzędowania Biura Obsługi Klienta wskazanych na stronie https://tachospeed-online.com/#kontakt
 3. Oprogramowanie Tachospeed Online – program komputerowy w  rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.  U. z 1994r., Nr. 24, poz. 83, z późn. zm.), służące do analizy czasu pracy kierowców, udostępniane przez Infolab Narloch Sp. z o.o w ramach usługi świadczonej na podstawie  Regulaminu.  
 4. Asysta – wsparcie techniczne Użytkownika w zakresie korzystania z Oprogramowania Tachospeed Online świadczone drogą telefoniczną w godzinach urzędowania Biura Obsługi Klienta wskazanych na stronie https://tachospeed-online.com/#kontakt
 5. Infolab Narloch Sp. z o.o – organizator Serwisu, tj. Infolab Narloch Sp. z o.o działająca pod adresem ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, NIP: 646-291-42-75, REGON: 241941167, KRS: 0000759058.
 6. Usługa – usługa polegająca  na udostępnianiu Użytkownikom – na okres abonamentu – Oprogramowania służącego do analizy czasu pracy kierowców oraz udzielaniu w tym okresie pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego oprogramowania.  
 7. Użytkownik – korzystająca z usług Serwisu pełnoletnia lub (za zgodą przedstawicieli  ustawowych) niepełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna  nie posiadająca osobowości prawnej.  
 8. Konto – indywidualne, elektroniczne konto w ramach udostępnionej Usługi, aktywowane dla  Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usług Serwisu.

§3 – Oprogramowanie Tachospeed Online 

 1. Infolab Narloch Sp. z o. o oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe  do Oprogramowania Tachospeed Online.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania określonych w Regulaminie warunków i  zasad korzystania z Oprogramowania Tachospeed Online. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem wyłącznych autorskich praw majątkowych do Oprogramowania oraz pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności prawnej z tego  tytułu.  

§4 – Warunki świadczenia Usługi 

 1. Umowa o świadczenie Usługi w ramach okresu testowego ulega wygaśnięciu  wraz z upływem 14 dni albo wraz z zawarciem przez Użytkownika umowy o świadczenie  odpłatnych Usług. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Usługi w ramach  okresu testowego:  
  1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z testowych Usług; 
  2. Użytkownik nie ma obowiązku zawarcia umowy o świadczenie odpłatnych Usług.  
 2. Umowa o świadczenie odpłatnych Usług zawierana jest wraz z otrzymaniem przez  Użytkownika wiadomości e-mail, która potwierdzi prawidłowe uiszczenie przez  Użytkownika opłaty. Korzystanie z Usługi wymaga uregulowania opłaty przewidzianej w  obowiązującym w dniu zawarcia umowy o świadczenie Usługi lub jej przedłużenia  cenniku, po uprzednim skorzystaniu przez Użytkownika z dostępnej w Serwisie  elektronicznej opcji zakupu oraz wypełnieniu warunków zamówienia. Powyższe nie  dotyczy Użytkowników, którzy na podstawie indywidualnego uzgodnienia z Infolab Narloch Sp. z o.o zawarli umowę o świadczenie odpłatnych Usług z ustaleniem płatności  z dołu.  
 3. Infolab Narloch Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze  skutkiem natychmiastowym ( bez zachowania okresu wypowiedzenia) w wypadku  zalegania przez Użytkownika, który w umowie o świadczenie odpłatnych Usług  zobowiązał się do płatności z dołu, z płatnościami na rzecz Infolab Narloch Sp. z o.o przez  okres dłuższy niż 30 dni, licząc od upływu terminu płatności podanego w fakturze oraz  bezskutecznego upływu terminu zapłaty zaległych należności skierowanym przez  Infolab Narloch Sp. z o.o do Użytkownika. Niezależnie od uprawnienia do rozwiązania umowy z  Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym ( bez zachowania okresu wypowiedzenia)  w wypadku zalegania przez Użytkownika z płatnościami o dłużej niż 7 dni licząc od  upływu terminu płatności podanego w fakturze Infolab Narloch Sp. z o.o jest uprawniony do  wstrzymania się ze świadczeniem Usług na rzecz Użytkownika i zablokowaniem Oprogramowania Tachospeed Online Użytkownika, do czasu uregulowania przez Użytkownika zaległej należności.  
 4. W przypadku zakupu w cenie promocyjnej, przedłużenie następuje w cenie  standardowej.  
 5. Użytkownik, który jest Konsumentem i zawarł umowę o świadczenie Usług, może od niej  odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie  czternastu (14 ) dni licząc od dnia zawarcia ww. umowy. Do zachowania tego terminu  wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail  biuro@tachospeed.pl. Prawo odstąpienia od umowy nie  przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia przez Organizatora Usługi  rozpoczęte, za zgodą Konsumenta, przed upływem powyższego (tj. 14-dniowego)  terminu. Dalsze korzystanie z Oprogramowania Tachospeed Online przez Konsumenta pomimo odstąpienia od umowy stanowić będzie naruszenie autorskich praw majątkowych Infolab Narloch Sp. z o.o do Oprogramowania Tachospeed Online.  
 6. Infolab Narloch Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępniania  przez Użytkownika osobom trzecim swojego hasła i loginu służących do rejestracji i logowania Użytkownika w panelu administracyjnym Oprogramowania Tachospeed Online  Użytkownika.  

§5  – Odstąpienie od umowy

 1. Infolab Narloch Sp. z o.o jest uprawnione do odmowy zawarcia umowy i świadczenia Usługi lub  też odstąpienia od zawartej już umowy, w przypadku, gdy:  
  1. Użytkownik poda dane żądane przez Infolab Narloch Sp. z o.o niezgodnie z  rzeczywistością;  
  2. Infolab Narloch Sp. z o.o uprzednio rozwiązał umowę z Użytkownikiem na skutek  okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik; 
  3. Zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem Usługi, w szczególności, gdy  będzie wykorzystywana przez Użytkownika w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych Infolab Narloch Sp. z o.o przez innych  Użytkowników; 
  4. Użytkownik naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim  korzystaniem z Usługi, prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie  obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego.  
 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system  teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:  
  1. Internet Explorer do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i  Cookies lub  Mozilla Firefox do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i cookies; 
  2. Google Chrome do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i  cookies.  

§6 – Szczegółowe warunki świadczenia Usługi

 1. Udostępnienie Użytkownikowi Oprogramowania następuje na  serwerze Infolab Narloch Sp. z o.o (on-line), na którym Oprogramowanie Tachospeed Online jest zainstalowane, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) Oprogramowania Tachospeed Online oraz jego zainstalowania na innym serwerze.  
 2. W ramach zawartej umowy o świadczenie Usługi Organizator udziela Użytkownikowi  odpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania Tachospeed Online zgodnie z jego  przeznaczeniem i tylko i wyłącznie na okres trwania abonamentu. 
 3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania  Oprogramowania Tachospeed Online osobom trzecim za wyjątkiem jego udostępniania swoim pracownikom w zakresie niezbędnym do eksploatacji Oprogramowania Tachospeed Online.
 4. Umowa o świadczenie Usługi zawarta zostaje na czas jednego (1) okresu  abonamentowego, w tym na ten sam okres zostaje udzielona licencja na korzystanie z  Oprogramowania Tachospeed Online. Umowa ulega przedłużeniu na kolejny okres jednego (1) okresu  abonamentowego, rozpoczynający się po upływie dotychczasowego okresu  obowiązywania umowy, w przypadku skorzystania przez Użytkownika z opcji  przedłużenia za pomocą udostępnionych w Serwisie funkcji. Na tej samej zasadzie  umowa może zostać przedłużona o kolejne okresy abonamentowe. Warunki opisane w  niniejszym ustępie nie mają zastosowania w przypadku zawarcia umowy na czas  nieoznaczony, co dopuszczalne jest na podstawie indywidualnych uzgodnień Infolab Narloch Sp. z o.o i Użytkownika.  
 5. W wypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony Użytkownikowi oraz  Infolab Narloch Sp. z o.o przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 30- dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
 6. W okresie abonamentu Użytkownikowi przysługuje prawo korzystania z Asysty  obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z  Oprogramowania Tachospeed Online, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym w tym  przedmiocie.  
 7. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Oprogramowania Tachospeed Online lub jego zaktualizowanej  wersji Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Infolab Narloch Sp. z o.o ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu  (naprawa gwarancyjna).  
 8. Korzystanie z Usługi jest odpłatne. Zasady płatności są następujące:
  1. Opłata z tytułu korzystania z Usługi jest pobierana w wysokości określonej w cenniku obowiązującym w dniu zawarcia umowy oraz w dniu  przedłużenia umowy;
  2. W ww. opłacie mieszczą się: opłata licencyjna z tytułu korzystania z  Oprogramowania oraz Asysty – za okres abonamentu.  
 9. Zmiana cennika nie dotyczy Użytkowników, którzy w momencie jej dokonania korzystają już z Usług w ramach umowy abonamentowej.  
 10. W trakcie trwania Usługi, użytkownik ma możliwość zmiany pakietu za zgodą Infolab Narloch Sp. z o.o. W przypadku zmiany na usługę droższą, pozostały okres ważności  zostanie przeliczony według parametrów usługi droższej. Zmiana na Usługę droższą nie  powoduje przedłużenia opłaconego okresu.    
 11. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania Oprogramowania, jak również nie udziela jakiejkolwiek rękojmi i gwarancji w zakresie wad fizycznych Oprogramowania. Licencjodawca nie odpowiada (odpowiedzialność odszkodowawcza lub inna) za jakiekolwiek straty lub szkody będące następstwem używania albo niemożliwości używania Oprogramowania (niezależnie od tego, czy zostały one przewidziane, mogły zostać przewidziane lub osoba poszkodowana miała świadomość możliwości ich wystąpienia), a w szczególności za utratę:
  1. Możliwości prowadzenia działalności;
  2. Możliwości wykorzystania Oprogramowania do celów zarobkowych;
  3. Dochodów;
  4. Rzeczywistych lub przewidywanych profitów;
  5. Przewidywanych oszczędności;
  6. Informacji gospodarczej;
  7. Reputacji;
  8. Danych, ich uszkodzenia lub zniszczenia.
 12. Infolab Narloch Sp. z o.o gwarantuje dostępność usługi Oprogramowania Tachospeed Online w trakcie trwania  okresu abonamentowego na poziomie 99% w skali roku. W przypadku wystąpienia  przerw w świadczeniu Usługi w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekracza maksymalny dopuszczalny czas niedostępności  usługi, Infolab Narloch Sp. z o.o zobowiązany jest do przedłużenia okresu abonamentowego  usługi o 2 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw.  
 13. Infolab Narloch Sp. z o.o zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności  Oprogramowania Tachospeed Online w ramach świadczenia Usługi – w celu zaktualizowania Oprogramowania Tachospeed Online. O terminach przerw Użytkownicy są – z odpowiednim wyprzedzeniem  – zawiadamiani przez Infolab Narloch Sp. z o.o drogą mailową. Infolab Narloch Sp. z o.o podejmuje  starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia  funkcjonowania Oprogramowania Tachospeed Online.
 14. Infolab Narloch Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie  Oprogramowania Tachospeed Online spowodowane: 
  1. Jego nieprawidłowym użytkowaniem przez Użytkownika, w tym jego  niedozwoloną modyfikacją;  
  2. Wadliwym działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego  
  3. Użytkownika;  
  4. Działaniem osób trzecich, które nie są podwykonawcami Infolab Narloch Sp. z o.o lub  siły wyższej.  

§7 – Informacje dotyczące subskrypcji

 1. Subskrypcja jest przedłużana na kolejny miesiąc.
 2. O zakończeniu subskrypcji i automatycznym wznowieniu klient jest informowany z wyprzedzeniem. Informacja jest wysyłana drogą mailową.
 3. Klient może zrezygnować z subskrypcji przez rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego. Usługa będzie aktywna do końca opłaconego okresu.


§8 – Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczenia  Usług.  
 2. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy  biuro@tachospeed.pl.
 3. Infolab Narloch Sp. z o. o rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie,  lecz nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Użytkownikowi  pocztą drogą elektroniczną.  

§9 – Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni w sposób  zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 2. W przypadku jeżeli zmiana Regulaminu dotyczy Użytkowników korzystających z Usługi  w ramach okresu abonamentowego, Użytkownikowi przysługuje prawo do  wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia na temat zmiany Regulaminu, bez konieczności uiszczenia żadnego odszkodowania. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy Regulamin obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w  formie pisemnej i przesłane na adres: ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy.
 3. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest w języku polskim.  
 4. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za  pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i  sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie  Użytkownikowi istotnych postanowień umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez  zawarcie treści Regulaminu na ww. stronie.  
 5. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usług jest prawo obowiązujące na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.